bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 07.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

INFORMACJA RODO

 KLAUZULA INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ornontowicach z siedzibą przy ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, 43-178 Ornontowice,
tel. 32 23 54 503, e-mail: gops@ornontowice.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pan Andrzej Błasiak), z którym można
się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący
sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl 
- pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego
rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ornontowicach, wynikających ze szczegółowych
przepisów prawa.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan
jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie strony przed zawarciem umowy.
Mogą również wystąpić przypadki w których strona zostanie poproszona o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, strona posiada prawo do żądania od
administratora:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, …………………………………………………….
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ………………….………………………
- usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
wyrażonej przez stronę zgody, …………………………………………………………………….
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość
przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,……………………………………………..
- przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na
podstawie wyrażonej przez stronę zgody, ………………………………………………………..
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, …………………………
- prawo do cofnięcia zgody - tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne
jest wyrażenie zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej
wycofania.
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Opublikował: Joanna Bieniek
Publikacja dnia: 07.11.2018
Podpisał: Joanna Bieniek-Strączek
Dokument z dnia: 07.11.2018
Dokument oglądany razy: 230