bip.gov.pl
RSS
A A A K

INFORMACJA RODO

 KLAUZULA INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

1.  Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
     Społecznej w Ornontowicach z siedzibą przy ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, 43-178 Ornontowice,
     tel. 32 23 54 503, e-mail: iod@gops.ornontowice.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pani  Joanna  Bieniek-Strączek),                 z którym można  się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
       w następujący sposób:
      - pod adresem poczty elektronicznej: iod@gops.ornontowice.pl 
      - pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego
     rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminnemu
     Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ornontowicach, wynikających ze szczegółowych
     przepisów prawa.
     Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan
     jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie strony przed zawarciem umowy.
     Mogą również wystąpić przypadki w których strona zostanie poproszona o wyrażenie
     zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
4.  Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
     uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5.  Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
     spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
     Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być
     przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie
     przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
     instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
     organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
     stanowią inaczej.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, strona posiada prawo do żądania od
    administratora:
    -  dostępu do treści swoich danych osobowych, 
    -  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
    -  usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
       wyrażonej przez stronę zgody,
    - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość
       przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
    -  przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na
       podstawie wyrażonej przez stronę zgody,
    -  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
     - prawo do cofnięcia zgody - tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne
       jest wyrażenie zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia
       zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej
       wycofania.
     - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony
       Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
       osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Opublikował: Joanna Bieniek
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Joanna Bieniek-Strączek
Dokument z dnia: 02.01.2019
Dokument oglądany razy: 645