bip.gov.pl
RSS
A A A K

Język migowy w GOPS w Ornontowicach


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z Ośrodkiem:


• pocztą elektroniczną na adres: gops@ornontowice.pl ,
• http://www.epuap.gov.pl,
• listownie na adres:
                                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                      ul. Żabik 9 lok. 6 i 9
                                      43-178 Ornontowice


Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.
Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w siedzibie Ośrodka.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.


Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza pobież tutaj:

zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza JM,SJM,SKOGN.PDFOpublikował: Joanna Bieniek
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Joanna Bieniek
Dokument z dnia: 08.08.2014
Dokument oglądany razy: 2 048