bip.gov.pl
RSS
A A A K

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) , informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie BIP, prosimy o przesłanie do nas wniosku jedną z poniżej wybranych możliwości:

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach
               ul. Żabik 9 lok. 6 i 9
               43-178 Ornontowice,

Kogo dotyczy? Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Opłaty: Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Gminny Osrodek Pomocy Społecznej ( GOPS) w Ornontowicach ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, GOPS pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin załatwienia sprawy: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli jesteście zdecydowani na zgłoszenie zapytania o konkretne dane proszę skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczonego poniżej.

wniosek o udostępnienie informacji publicznej GOPS.docOpublikował: Joanna Bieniek
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Joanna Bieniek
Dokument z dnia: 29.07.2014
Dokument oglądany razy: 2 048